top of page

Acerca de

People Walking

Adatvédelmi tájékoztató

A Marketing Resolution Kft.-vel létrejött üzleti kapcsolattal összefüggő személyes adatait Társaságunk az alábbiak szerint kezeli:
 

Adatkezelő neve:

Marketing Resolution Kft.

Postacím: 2440 Százhalombatta, Harangvirág u. 1.

 

Adatkezelő elérhetősége:

E-mail: kui.janos@marketingresolution.hu

 

Adatkezelés célja:

Személyes adatait az üzleti, kereskedelmi/marketing kapcsolat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük.

 

Kezelt adatok köre:

Különböző adatokat kezelünk partnereinkről, függően az üzleti kapcsolat jellegétől, a köztünk létrejött szerződés tartalmától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól.

A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: név, kapcsolattartási adatok, státusz, beosztás a partner gazdálkodásával kapcsolatos különböző, a velünk fennálló üzleti kapcsolatot segítő bármely személyes jellegű adat, továbbá a marketingtevékenységünk folytatását elősegítő bármely személyes jellegű adat.

 

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés létesítése és teljesítése, a Marketing Resolution Kft. közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke, valamint egyes adatok kezelése esetében az érintett hozzájárulása. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adattárolás időtartama:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előirt ideig kezeljük a személyes adatokat.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

Adattovábbítás és adatfeldolgozók:

A személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy részére, amely a Marketing Resolution Kft. részére a szerződéses kapcsolatokból eredő jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése körében szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatás teljesítéséhez ezen adatok továbbítása szükséges.

Adatfeldolgozóink az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak a Marketing Resolution Kft. részére, és törlik a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

 

Érintetti jogok:

  • Kérésre tájékoztatást adunk a személyes adatok kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

  • Kérésre hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését Kérésre a pontatlan adatokat helyesbítjük, kiegészítjük..

  • Kérésre azon személyes adatokat, amelyek megőrzésére, kezelésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, és arra vonatkozóan más adatkezelési jogalap sem áll fenn, a jogszabályok által lehetővé tett esetekben töröljük.

  • Kérésre és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben a személyes adatok kezelését korlátozzuk.

 

Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslat érdekében panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeiken:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat beszerzése szükséges, úgy a nyilatkozat beszerzése során minden esetben felhívjuk a figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára.

bottom of page